در مورد عملیات خوب کشاورزی اروپایی یا گلوبال گپ (Global GAP) چه می دانید؟

گپ یا GAP - در واقع علامت اختصاری برای عبارت GOOD AGRICULTURAL PRACTICES می باشد و به معنی "عملیات خوب کشاورزی" است. مجموعه ای از عملیات اصولی و فنی می باشد که در تولید محصولات کشاورزی رعایت می گردد و عبارت است از کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت عملیات خوب و مناسب تولید محصولات


کشاورزی در مراحل کاشت، داشت، برداشت، جداسازی، بسته بندی، نگهداری و حمل و نقل محصول و یکی از پیش نیازهای اجرای سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی به ویژه میوه و سبزی که حالت تازه خوری دارند، محسوب می شود.
- GAP از دیدگاه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد FAO:
گپ GAP  اصولی است که به فرآیند های قبل و بعد از برداشت محصول اعمال شده و به تولید محصول ایمن و سالم کشاورزی با رعایت جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایدار منجر می گردد.
- GAP از دیدگاه استاندارد ملی ایران (واژه نامه ایران گپ به شماره 13325):
مجموع روش های کشاورزی که از طریق حفظ پایداری زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی، منجر به تولید محصولات کشاورزی غذایی و غیر غذایی ایمن و مطلوب می گردد. به عبارت دیگر تمام عملیات مربوط به مدیریت تولید محصولات کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، جداسازی، بسته بندی، نگهداری و حمل و نقل) در زمینه کاربرد توصیه های لازم و با در نظر گرفتن جوانب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای کاهش آلاینده های فیزیکی، شیمیائی و میکروبیولوژی که برای دستیابی به هدف امنیت و ایمنی غذائی در زنجیره غذائی لازم است.
اهداف نهایی استقرار GAP عبارتند از:
- به حداقل رساندن آلودگی های فیزیکی، شیمیائی، میکروبیولوژی در محصول به منظور تأمین امنیت وایمنی مواد غذایی
- ردیابی معکوس محصول
- ارتقاء کیفیت و به ویژه کیفیت بهداشتی محصول تولیدی
- بهبود راندمان مصرف و کاربرد عوامل و منابع تولید
- کاهش مصرف ترکیبات شیمیائی در تولید
- به حداقل رساندن اثر تخریبی فعالیت های کشاورزی بر محیط زیست
- اجرای IPM در تولید محصولات کشاورزی
- تضمین کارفرما برای توجه به سلامت و ایمنی کارگران
محصول سالم چیست?
با توجه به تعریف جامع محصول سالم در آئین نامه اجرایی ساخت ، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیائی، زیستی ، آلی و سموم دفع آفات نباتی بند "ب" ماده (61 ) قانون برنامه چهارم توسعه، محصول سالم، محصولی است که عاری از عناصر و ترکیبات سمی و آلاینده بوده و یا با رعایت حداکثر باقیمانده مجاز (MRLs) آنها تولید شده باشد. به عبارت دیگر، چنانچه در تولید محصول، دستور العمل ها و روش های تولید ارگانیک اعمال شده و محصول عاری از عناصر و ترکیبات سمی و آلاینده باشد و یا اگر سایر دستور العمل ها و روش های تولید اعمال شده باشد و عناصر و ترکیبات سمی و آلاینده در محصول کمتر از حداکثر باقیمانده مجاز (MRLs) باشد ، محصول سالم تلقی می گردد.
تفاوت محصول GAP و محصول ارگانیک چیست?
همان گونه که توضیح داده شد هر دو محصول، بر اساس اعمال استانداردهای خاص برای رسیدن به محصول سالم، تولید شده اند. لیکن از نظر شیوه و روش ، فرق عمده ای در اجرا دارند و به عبارت دیگر :
- محصول GAP ، محصولی است که می توان در مزارع موجود تولید نمود و ضرورت و الزام آن کنترل و بازرسی فرایند تولید تا عرضه بر اساس استانداردهای عملیات خوب کشاورزی می باشد که در صورت صحت اجرای عملیات و دستورالعمل های فنی، محصول سالم و دارای حد مجاز آلاینده ها و باقیمانده سموم و فلزات سنگین و ... بوده و توسط یک نهاد بازرسی کننده و یا گواهی کننده تایید و گواهی گردیده است.
- محصول ارگانیک ، نتیجه نهائی کشاورزی زیستی (ارگانیک ) می باشد که می توان در مزارع و باغات با استقرار شرایط وی‍ ژه و اعمال مدیریت خاص و پس از طی یک فرآیند گذار به مرحله تولید محصول ارگانیک دست یافت. به عبارت دیگر، تولید محصول ارگانیک نتیجه نگاه ارزشمند و با هدف اولویت دادن به حفظ و احیا محیط زیست و حیات خاک، گیاهان، جانوران و انسان است.
- استقرار مدیریت تولید ارگانیک، تنوع زیستی، چرخه های زیستی و فعالیت های زیستی خاک را بهبود می بخشد. هدف اصلی کشاورزی ارگانیک، بهینه سازی سلامت و افزایش توان حیات خاک، گیاهان، جانوران و انسان در اکو سیستم است. ازاصول مهم کشاورزی زیستی( ارگانیک) منع کاربرد نهاده های شیمیایی مصنوعی مانند آفتکشها، کودهای شیمیایی و افزودنی های شیمیایی در تولید محصول، استفاده از نهاده های ارگانیک نظیر بذور ارگانیک، نهال ارگانیک، پایه تکثیری ارگانیک و...در تولید محصول،حفظ حاصلخیزی خاک از طریق به کارگیری راهکارهای زیستی، بازیافت بقایای گیاهی و جانوری به منظور بازگشت عناصر به خاک، حفظ چرخه عناصر غذایی و تقویت چرخه های زیستی در اکوسیستم (کشت بوم) شامل ریزموجودات، پوشش گیاهی و جانوری خاک، گیاهان و حیوانات است.
هر محصولی که از طریق استقرار این فرایند تولید و تحت کنترل و بازرسی فرایند تولید تا عرضه بر اساس استانداردهای تولید ارگانیک باشد و صحت اجرای آن توسط یک نهاد بازرسی کننده و یا گواهی کننده تایید و گواهی گردیده باشد محصولی است که عاری از عناصر و ترکیبات سمی و آلاینده بوده و سالم می باشد.
راه شناسائی محصول GAP چیست آیا لوگو خاصی دارند?
تولید کنندگان محصولات کشاورزی که از طریق بازرسی فنی تولید تا عرضه، موفق به اخذ گواهینامه بازرسی فرایند بر اساس استانداردهای GLOBAL G.A.P شده اند ممکن است از علامت تجاری GLOBAL G.A.P در ارتباطات تجاری- تجاری و یا به منظور ردیابی، یا شناسائی و امکان تفکیک از سایر تولیدات مشابه در محل تولید استفاده نمایند. علامت تجاری GLOBAL G.A.P هرگز نباید بر روی محصول، بسته بندی مصرف کننده محصول و یا حتی نقاط عرضه که در ارتباط مستقیم با محصولات است، استفاده گردد.
تنها می توان کد ردیابی که برای هر تولید کننده منحصر به فرد است و علامت تجاری GLOBAL G.A.P را دربرندارد را بر روی محصولات یا بسته بندی نهائی در نقاط فروش استفاده کرد.
تولیدکنندگان چگونه می توانند گواهی GAP اخذ نمایند و به چه منابعی مراجعه کنند?
تولید کنندگانی که متقاضی اخذ گواهی GAP می باشند، می توانند به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان یا مدیریت های حفظ نباتات، باغبانی، زراعت سازمان های جهاد کشاورزی استان ها مراجعه نمایند و بازرسی فرایند تولید تا عرضه تولیدات خود بر اساس عملیات خوب کشاورزی GAP ، توسط شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد را درخواست نموده و یا تقاضای خود را مستقیما به شرکت بازرسی ذیصلاح ارائه نمایند. شرکت بازرسی براساس فرایندهای بازرسی تعریف شده ، نسبت به بازرسی و کنترل اجرای عملیات خوب کشاورزی در تولید محصول بر اساس چک لیست های مدون و ارزیابی انطباق تولیدکننده با الزامات تعیین شده در استاندارد GAP اقدام می نماید. در واقع بازرسی به منظور حصول اطمینان از سلامت و کیفیت محصول تولیدی و به عبارت دیگر تصدیق یک ادعا با واقعیت های موجود صورت می پذیرد.
تعریف بازرسی چیست و متولی اصلی بازرسی، تایید و گواهی محصولات سالم چه دستگاهی می باشد?
تعریف بازرسی:
 بازرسی محصول مشتمل بر بررسی طراحی، خدمات، فرآیند کار و محصول و ارزیابی انطباق آنها با الزامات معین یا روش های اجرائی و دستورالعمل فنی و بر پایه اظهار نظر تخصصی به منظور حصول اطمینان از سلامت و کیفیت محصول تولیدی صورت می پذیرد. به عبارت دیگر بازرسی یعنی تصدیق یک ادعا با واقعیت های موجود.
متولی قانونی بازرسی و صدور گواهینامه در کشور :
به موجب قانون ، تعیین، تدوین، و نشر استانداردهای ملی (رسمی) و نظارت بر اجرای آنها بر عهده سازمان ملی ایران می باشد و می تواند برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و موسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی، آن سازمان ها و موسسات را بر اساس ظوابط نظام تایید صلاحیت ایران ارزیابی و در صورت احراز شرایط، گواهینامه تایید صلاحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کند.
به استناد گواهینامه بازرسی شرکت های ذیصلاح، مشخصات کارگزار و نام تولید کننده و محل تولید و نوع محصول توسط کارگزار بر روی برچسب که فرمت آن به تایید سازمان میادین رسیده است قید می گردد و بدین ترتیب شرکت بازرسی و کارگزار، در سامانه، قابل شناسائی بوده و پاسخگو می باشند.

درباره ما

تمامی شواهد نشان می دهد که عصر حاضر، عصر تخصص، دانش و اطلاعات است و روز به روز نقش متخصصین بیش از پیش جلوه گر میگردد. شرکت راه سبز آوان با درک این مهم و 15 سال تجربه موفق و با دراختیار داشتن مجموعه کاملی از دانش، توان، تجربه و تخصص و بهرمندی از کارشناسان و نیروهای مجرب، ضمن ارائه طیف وسیعی از خدمات تخصصی بازرگانی درحوزه محصولات باغی و کشاورزی اقدام به واردات و صادرات این نوع محصولات در سطح بین اللملی می نماید. ادامه...

ورود به سایت